Strona główna Katalog produktów Pomoc Kontakt
Strefa B2B Konfigurator
Posiadasz konto?
Zaloguj się
Jesteś tu pierwszy raz?
Zarejestruj się
Polski

Regulamin

SPIS TREŚCI
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
 6. REKLAMACJA PRODUKTU
 7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 10. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 11. OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sklep Internetowy zawsze dba o prawa konsumenta. Konsument nie ma możliwości zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy wiążących przepisów prawa, a dbanie o korzyści konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy zawarte w Ustawie o Prawach Konsumenta..

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Sklep Internetowy, który jest dostępny pod adresem internetowym ….. prowadzony jest przez „RADEX POLAND” Sp. zo.o. wpisany do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001081621 posiadającą adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul.Przemysłowa 3, 14-200 Iława, NIP: 7441775260 REGON: 280423924, adres poczty elektronicznej: ecommerce@radex.com, numer telefonu: +48 089 648 75 01.

1.2 Regulamin skierowany jest do konsumentów oraz przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.

1.3 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.4 Definicje:

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

KLIENT – (1) osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)

KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym zgromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

KONSUMENT – osoba fizyczna, która zawiera umowę ze SPRZEDAWCĄ (umowę sprzedaży, umowę o świadczenie usługi elektronicznej) niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą – wraz z usługą montażu, jeśli Klient wybierze opcję montażu.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego

SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem.

SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – „RADEX POLAND” Sp. zo.o. wpisaną do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001081621, posiadającą adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul.Przemysłowa 3, 14-200 Iława, NIP: 7441775260, REGON: 280423924, adres poczty elektronicznej: ecommerce@radex.com, numer telefonu: +48 089 648 75 01.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami).

ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1 W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Folmularz zamówinia, Konto oraz Newsletter.

2.1.1 Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu „Załóż konto” oraz (3) potwierdzeniu utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.2 Usługa Elektroniczna - Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreśliony. Usługobiorca ma prawo, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego pisma do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ecommerce@radex.com lub też pisemnie na adres: ul.Przemysłowa 3, 14-200 Iława.

2.1.3 Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się w momencie dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym

Złożenie Zamówienia następuje po dokonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego oraz po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdzam zakup” – do tego momentu jest możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się komunikatami które są wyświetlane oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów oraz sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.4 Usługa Elektroniczna-Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy oraz ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia przy jego użyciu albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia przy jego użyciu przez Usługobiorcę.

2.1.5 Newsletter – korzystanie z niego następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widzialnej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu ikony „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać przez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w momencie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

2.1.6 Usługa elektroniczna Newsletter sugerowany jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania powodu, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego pisma do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ecommerce@radex.com lub też pisemnie na adres: ul.Przemysłowa 3, 14-200 Iława.

2.2 Wymagania techniczne potrzebne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) laptop, komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3 Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób równoznaczny z prawem i dobrymi obyczajami mając na względzie poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca zobowiązany jest do wpisania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz wprowadzania treści o charakterze bezprawnym.

2.4 Tryb postępowania reklamacyjnego:

2.4.1 Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje połączone z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem systemu reklamacji Produktu, która została wprzedstawiona w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać następująco:

2.4.2 Pisemnie na adres: ul.Przemysłowa 3, 14-200 Iława;

2.4.3 w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ecommerce@radex.com

2.4.4 Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności uszkodzenia dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; (3) danych kontaktowych osoby składającej reklamację; (4) oraz załączenie protokołu i zdjęć uszkodzenia – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie pomocy i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

2.4.5 Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia jej złożenia.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1 Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.2 Cena Produktu widoczna na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić dokładne wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest poinformowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta zgody związania się Umową Sprzedaży.

3.3 Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień.

3.3.1 Zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą rozpoczyna się po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.3.2 Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca jak najszybciej potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie i kieruje je do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji jest konsekwencją przesłania przez Sprzedawcę Klientowi wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera między innymi oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji a, także potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

3.4 Zabezpieczenie, utrwalenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo zamieszczona, utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

3.5 Klient będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, przy wysyłaniu zamówienia, może być zobligowany do złożenia oświadczenia, że dokonywane przez niego zamówienie ma dla niego charakter zawodowy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia realizacji zamówienia do czasu złożenia przez Klienta takiego oświadczenia.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1 Sprzedawca umożliwi Klientowi poniższe sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

4.1.1 Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. Konsument jest zobowiązany do dokonywania płatności za pomocą rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji, bez względu na ilość wynikających z niej płatności, przekracza 20 000 zł lub jest równa tej kwocie. Klient niebędący konsumentem jest obowiązany do dokonywania płatności za pomocą rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji, bez względu na lilość wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł brutto lub jest równa tej kwocie.

4.1.2 Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Autopay.pl – możliwe sposoby płatności podane są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.autopay.pl.

4.1.2.1 Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Autopay.pl. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi:

4.1.2.2 Autopay.pl – spółka Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie (adres siedziby: ul. Powstańców Warszawy 6 81-718 Sopot), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000320590, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, kapitał zakładowy w wysokości 2.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 5851351185.

W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

4.2 Terminy płatności

4.2.1 W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych, płatności kartą płatniczą albo płatności przelewem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.2.2 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektroniczn uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1 Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2 Dostawa Produktu do Klienta jest płatna, chyba że Umowa Sprzedaży wyraża inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za dostarczenie, transport i usługi pocztowe) są przedstawiane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w momencie składania Zamówienia, w tym trównież w chwili wyrażenia przez Klienta woli zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.3 Odbiór osobisty Produktu w siedzibie firmy przez Klienta jest bezpłatny.

5.4 Sprzedawca umożliwi Klientowi poniższe sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.4.1 Kurier Ambro Express, GLS PACZKA, Kurier DB Shenker, AMBRO EXPRESS, odbiór osobisty.

5.4.2 Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Przemysłowa 3, 14-200 Iława – w dni robocze, w godzinach od 07:00 do 16:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

5.5 Termin wysyłki Produktu do Klienta wynosi do 14 dni roboczych od momentu zaksięgowania platności, chyba że w opisie konkretnego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który nie może przekroczyć 50 dni roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta odlicza się w następujący sposób:

5.5.1 W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych, płatności przelewem albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.5.2 W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.6 Termin w którym Produkt jest gotowy do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 14 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu albo w trakcie składania Zamówienia podano inaczej. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 50 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty e-mail Klienta. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w poniższy sposób:

5.6.1 W przypadku wybrania przez Klienta sposobu płatności elektronicznej, płatności przelewem lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.7 Klient przed przystąpieniem do montażu zobowiązany jest: dokładnie obejrzeć dostarczony produkt i opakowanie pod kątem ewentualnych wad, uszkodzeń i ich zgodności z umową. Jeśli w trakcie oględzin okaże się, że wady, uszkodzenia lub niezgodność obejmują elementy, które mają zostać trwale połączone z budynkiem (np. ościeżnica, próg, nadproże) – montaż tego elementu lub przełożenie montażu do czasu jego wymiany są zależne od Klienta. Jeśli Klient poleci wykonanie montażu, Sprzedawca nie ponosi konsekwencji za szkody powstałe w związku z jego późniejszym demontażem, naprawą lub wymianą.

6. REKLAMACJA PRODUKTU

6.1 Podstawa oraz zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę prawną (rękojmia) lub fizyczną są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego), a także ustawą o prawach konsumenta.

6.2 Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące konsekwencji Sprzedawcy z tytułu wady Produktu i uprawnień Klienta są opisane na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacja towaru”.

6.3 Do zgłoszenia reklamacyjnego Klient jest obowiązany załączyć dokumentację zdjęciową (zdjęcia dobrej jakości, o rozdzielczości nie mniejszej niż 2 mpx, obejmujących widok wady oraz całego zakupionego towaru z różnych kątów)oraz dokładny opis wady . Sprzedawca może zastrzec rozpoznanie reklamacji od uzupełnienia przez Klienta zgłoszenia, co do podania stanu faktycznego lub wykonania przez Klienta dodatkowych zdjęć wady (zgodnie ze wskazaniami Sprzedawcy) lub przesłaniem przez Klienta nagrania obrazującego wadę.

Zaleca się ponadto podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) okoliczności i informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności daty i rodzaju wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub deklaracji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży albo obniżeniu ceny oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – przyspieszy to i ułatwi rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z ominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.4 Sprzedawca odniesie się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeśli dane podane przez Klienta uniemożliwiają rozpatrzenie reklamacji (w szczególności, jeśli opis wady nie jest dokładny lub dokumentacja zdjęciowa przesłana przez Klienta jest niejednoznaczna, Sprzedawca informuje o tym Klienta przed upływem terminu, a brak odpowiedzi na reklamację z tej przyczyny nie jest uważany za uznanie roszczenia Klienta.

6.5 Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Przemysłowa 3, 14-200 Iława. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt aktualnie się znajduje.

6.6. Z tytułu ewentualnych wad Produktu lub jego montażu, albo ich niezgodności z umową, Klientowi nie przysługuje rekompensata, zadośćuczynienie, zryczałtowana kara umowna lub jakiekolwiek inne podobne uprawnienia. Roszczenia Klienta ograniczają się wyłącznie do uprawnień wskazanych w Regulaminie oraz wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących.

6.7. W przypadku zgłoszenia przez Klienta żądania wypłaty odszkodowania powstałego na skutek istnienia wady Produktu lub montażu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo rozpoznania żądania od przedłożenia przez Klienta dokumentów potwierdzających wysokość poniesionej szkody (imiennie wystawionych na rzecz Klienta faktur VAT, rachunków lub not). Brak przedłożenia takich dokumentów, będzie skutkował odmową wypłaty odszkodowania.

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.1 Szczegółowe informacje odnoszące się do możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych rozwiązań rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

7.2 Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego obowiązkiem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach mającym związek z pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich.

7.3 Konsument dysponuje następującymi przykładowymi możliwościami skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

7.4 Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR pełni rolę interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców podążających do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1 Konsument, który nawiązał umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych zaprzestać od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania okresu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone/przesłane na przykład

8.1.1 pisemnie na adres: ul.Przemysłowa 3, 14-200 Iława;

8.1.2 w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ecommerce@radex.com;

8.2 Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo udostępniony jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Odstąpienie od umowy”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to konieczne.

8.3 Bieg terminu do odstąpienia od umowy następuje:

8.3.1 dla umowy, wskutek której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią z wyłączeniem przewoźnika, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane każde osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas określony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

8.3.2 dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy

8.4 W przypadku wycofania się umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy zamówionego Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.5 Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności również koszty dostawy Produktu (z wykluczeniem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu tożsamego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument niewątpliwie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie obarcza konsumęta dodatkowymi kosztami.

W przypadku dokonania płatności przy użyciu karty płatniczej zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy spójny do karty płatniczej, za pomocą której dokonano zapłaty. Jeżeli Sprzedawca nie zdeklarował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili pozyskania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta pokwitowania jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze.

8.6 Konsument ma obowiązek bezzwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, oddać Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie pełnomocnej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zdeklarował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Przemysłowa 3, 14-200 Iława.

8.7 Konsument ponosi odpowiedzialność za obniżenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.8 Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

8.8.1 Jeżeli konsument zdecydował się na inny sposób dostawy Produktu niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest obowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów

8.8.2 Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

8.9 Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku dokonania płatności przy użyciu karty płatniczej zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej, za pomocą której dokonano płatności. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze.

8.10 Konsument ponosi pełną odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób który wykracza poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Przede wszystkim, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość obniżenia kwoty zwracanej ceny, jeśli Klient dokona montażu drzwi, a stwierdzenie charakteru, cech i funkcjonowania Produktu było możliwe bez jego montażu.

8.11 Z prawa do rezygnacji na zasadzie postanowienia pkt. 8 i następnych może skorzystać również Klient niebędący konsumentem, który zawiera umowę ze Sprzedawcą w zakresie zarządzanej przez siebie działalności gospodarczej, o ile czynność dokonana ze Sprzedawcą nie ma dla niego charakteru zawodowego – w szczególności, jeśli wynika to z charakteru prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej (według wpisów do CEIDG) lub z oświadczenia złożonego przy zawarciu umowy.

8.12 Od 1 stycznia 2023 r. dla potrzeb niniejszego rozdziału za konsumenta uznaje się również przedsiębiorcę, który zawarł umowę na odległość – jeśli umowa ta nie ma związku z jego działalnością zawodową.

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1 Przetoczony punkt Regulaminu oraz uzgodnienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami. Niniejszy punkt Regulaminu, od dnia 1 stycznia 2023 r., nie stosuje się również do Klientów dokonujących nabycia zakupionego towaru w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, jeśli działalność ta nie ma dla nich charakteru zawodowego.

9.2 Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym przypadku może nastąpić bez określenia przyczyny i nie prowadzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

9.3 Sprzedawca ma obowiązek ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym trównież wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz racji zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.4 Z chwilą przekazania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i niedogodności związane z Produktem oraz prawdopodobieństwo przypadkow takim przypadku nie ponosi odpowiedzialności za ubytek, utratę lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do przekazania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.5 W chwili odbioru przesyłki Klient jest zobowiazany do sprawdzenia stanu opakowania oraz zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej przesyłkę. Klient jest zobowiązany do otwarcia paczki w obecności pracownika firmy doręczającej przesyłkę. W przypadku uszkodzenia paczki oraz niezgodności towaru z umową, Klient zobowiązany jest do natychmiastowego złożenia reklamacji pracownikowi firmy dostarczającej. Uwagi dotyczące stanu dostarczonej przesyłki powinny zostać zgłoszone osobie pracownikoqi firmy transportowej dostarczającej przesyłkę i wymagają spisania odpowiedniego protokołu reklamacyjnego. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego (nie dalej niż w dniu przesyłki) dokonywania odbioru ilościowego i jakościowego każdej partii dostarczonych towarów, a w razie stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych, do zgłoszenia ich i wystąpienia z reklamacją przy dostawie.

Wady jakościowe ukryte (niemożliwe do zauważenia przy dokonaniu oględzin opakowania oraz zawartości przesyłki) mogą zostać ukazane w kolejnym dniu roboczym po ich wykryciu, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni kalendarzowych od dnia dostawy.

9.6 Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta zostaje wyłączona. Wyłączenie rękojmi, po dniu 1 stycznia 2023 r. dotyczy również Klientów będących osobami fizycznymi, którzy dokonują zakupu towaru w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – nawet jeśli twierdzi, że zamówienie nie ma dla nich charakteru zawodowego.

9.7 Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego życzenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej kwoty oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przwidziane w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

9.8 Wszelkie spory zaistniałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają przekazane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

10. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

10.1 Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.

10.2 Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są - zgodnie z żądaniem Usługobiorcy/Klienta - w celu pomyślności Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

10.3 Potencjalni odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową, Administrator prezentuje zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

W wypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

10.4 Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:

10.5 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.

11. OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

11.1. Klient Sklepu Internetowego ma możność nieodpłatnego i dobrowolnego wyrażenia opinii dotyczącej zakupów w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być zdjęie, recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

11.2. Sprzedawca po zakończnych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online pozwala na udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie zdjęcia zakupionego produktu oraz własnego opisu dotyczącego opinii. W przypadku nie wystawienia przez klienta opinii po otrzymaniu pierwszej wiadomości email na adres podany w formularzu Sprzedawca ponawia jednokrotnie wysyłkę wiadomości po upływie siedmiu dni kalendarzwych od wysłania pierwszej wiadomości.

11.3. Opinia może być wystawionatylko i wyłącznie przez Klienta, który sfinalizował zaku w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

11.4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym i są dostępne dla wszystkich odwiedzających Sklep Internetowy.

11.5. Wystawienie opinii wykluczone jest by być spożytkowany przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

11.6. Opinia może być wystawiona tylko i wyłącznie do autentycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Wbrew prawu jest nawiązywanie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

11.7. Wystawiona opinia może być w każdym czasie usunięta przez jej autora.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1 zawierane poprzez Sklep Internetowy umowy zawierane są w języku polskim.

12.2 Zmiana Regulaminu:

12.2.1 Usługodawca gwarantuje sobie prawo do modyfikacji Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

12.2.2 W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) modyfikowany regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane warunki określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

12.2.3 W momencie zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy stałe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących interesentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

12.3 W sprawach niezapłaconych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Twój koszyk
0
Wpisz czego szukasz
Szanujemy Twoją prywatność!
Witamy! Stosujemy pliki cookie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu. Możemy również wykorzystywać pliki cookie własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, w szczególności dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Korzystanie z analitycznych i marketingowych plików cookie wymaga zgody, którą możesz wyrazić, klikając „Zaakceptuj”. Jeżeli chcesz dostosować swoje zgody dla nas i naszych partnerów, kliknij „Zarządzaj cookies”. Wyrażoną zgodę możesz wycofać w każdym momencie, zmieniając wybrane ustawienia.
Zobacz więcej