ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zpracování osobních údajů pro komerční účely

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016. ohledně ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volným pohybem o těchto údajích, dále jen „GDPR“, vás informujeme, že:

 

Správcem vašich osobních údajů je RADEX Poland Sp. z o.o. Sp. K ul. Komunalna 2, 14-200 Iława, vyplývající z dosavadní spolupráce. Vaše osobní údaje budou zpracovány za účelem poskytování komerčních služeb v oblasti prodeje zboží, služeb a produktů a zvažování reklamací.

Společnost bude zpracovávat vámi získané identifikační údaje (jméno, příjmení, název společnosti, daňové identifikační číslo), údaje o adrese a kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa). Vaše osobní údaje mohou být předány subjektům zpracovávajícím osobní údaje na žádost Společnosti, včetně poskytovatelů IT služeb, zpracovatelů údajů k pojištění pohledávek Společnosti, bank a institucí financujících aktivity Společnosti, partnerů za účelem realizace marketingových aktivit – kde tyto subjekty zpracovávají údaje na základě smlouvy uzavřené se společností a pouze v souladu s jejími pokyny.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány, dokud nebude odvolán váš souhlas.

Vaše osobní údaje nebudou předány příjemcům v zemích mimo Evropský hospodářský prostor.

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů společností máte nárok na:

právo na přístup k osobním údajům,

právo na opravu osobních údajů,

právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut),

právo na omezení zpracování osobních údajů,

právo na přenos údajů jinému správci,

právo vznést námitku proti zpracování údajů, včetně profilování, a nutnost přímého marketingu,

právo odvolat souhlas v případě, že Společnost zpracovává vaše osobní údaje na základě souhlasu, kdykoli a jakýmkoli způsobem, aniž by byla ovlivněna zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním,

právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud máte pocit, že zpracování osobních údajů porušuje ustanovení GDPR.

Máte právo na přístup ke svým údajům a právo na opravu, vymazání, omezení zpracování, právo na přenos údajů, právo vznést námitky, právo kdykoli odvolat souhlas s jejich zpracováním, aniž by to mělo dopad na zákonnost zpracování založeného na souhlasu vyjádřeno před jeho odvoláním.